Pavilon N

Jitka Vrtišková

MUDr. Jitka Vrtišková pracovala více než dvacet let na Klinice plastické chirurgie 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Její specializací jsou plastické operace rozštěpů rtu a patra. Věnovala se výuce mediků jako asistentka na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je jednou z mála lékařek, kterým se podařilo prosadit se v chirurgickém oboru doma i v zahraničí. Je členkou České lékařské komory, společnosti estetické chirurgie JEP, společnosti plastické chirurgie JEP Chirurgická i amerických misí pro léčbu rozštěpových vad v Peru a Bolívii. Je členkou mezinárodní společnosti plastické a rekonstrukční chirurgie IPRAS a je národní zástupkyní v projektech Eurocleft a Eurocran.

Kromě povinných atestací z obecné a plastické chirurgie absolvovala několik odborných stáží v zahraničí, kde také získala řadu cenných zkušeností. Byla na stáži ve Spojených státech, v Children’s Hospital v Los Angeles a ve ShrinersHospital ve Springfieldu, dále v Německu, na oddělení plastické chirurgie ve Stuttgartu, v Centru pro léčbu rozštěpových vad ve Finsku nebo ve Velké Británii. V Brazílii navštívila několik privátních klinik estetické chirurgie a byla pozvána i na kliniku profesora Pitanguyho, což je jeden z nejznámějších plastických chirurgů vůbec. Zúčastnila se mnoha kongresů a seminářů, přednášela na kurzech pořádaných Institutem pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze. Vydané publikace se v počátcích týkaly zejména dočasných krytů u popálených, později hlavně rozštěpových vad a kožních nádorů.

Studovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Od samého počátku studia chtěla pracovat na chirurgii a začala se na to systematicky připravovat. Chodila na speciální stáže na I. chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Po promoci čtyři roky pracovala v okresní nemocnici v Mělníku na všeobecné chirurgii. Práce na všeobecné chirurgii se jí líbila a ráda na ní vzpomíná, protože to pro ni byla velmi dobrá zkušenost. Po mateřské dovolené hledala místo na chirurgii v Praze a ve Vinohradské nemocnici otevírala nová klinika plastické chirurgie, kterou vedl Prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc. Na klinice sice nebylo místo, ale přes stáž na oddělení popálenin se skutečně dostala ke své oblíbené chirurgii. Začala se specializovat především na operace rozštěpů rtu a patra, stala se ordinářem pro oblast kožních nádorů. Na operační techniky řešící rozštěpy rtu a patra se zaměřila od samého počátku svého působení na klinice plastické chirurgie. Této problematice se v minulosti věnoval prof. MUDr. František Burian a v době, kdy na klinice začínala, operovali rozštěpy především profesor Miroslav Fára a docentka Jaroslava Hrivnáková. Tito tři lidé ovlivnili její další profesní život. Jitka Vrtišková pronikala do této oblasti pod jejich odborným vedením a od atestace v roce 1989 pak navázala samostatně na jejich práci.

Operace rozštěpů je kreativní záležitost, která ji velmi naplňovala. Každý případ, který se řeší, je jiný. Základní principy operační techniky a další postupy jsou dané, ale vždy je nutné přistupovat k jednotlivým případům individuálně. „Na operacích rozštěpových vad je pozitivní to, že bezprostředně po zákroku vidíte markantní zlepšení“, jak sama říkala a dodávala „V žádném případě to však neznamená, že pacient je tím definitivně vyřešen. Vzhledem k tomu, že rozštěp znamená kvantitativní i kvalitativní poškození tkání, je mimořádně důležitá následná multidisciplinární péče, která většinou trvá až do dospělosti. Není tedy důvod operovat rozštěp rtu hned po narození, jak se nyní někdy propaguje. Vhodnější je počkat tak do tří měsíců věku dítěte, kdy je možno udělat lépe i primární korekci nosu.“

Kromě práce na operačním sále se postupně zapojovala i do výzkumných projektů, které se na klinice realizovaly. Když pak byly zahájeny programy Eurocleft a Eurocran, byla tam delegovaná jako česká národní reprezentantka. S tím souvisela účast na zahraničních konferencích zaměřených na rekonstrukční operační techniky vrozených rozštěpových vad. Účastnila se řady odborných jednání, na kterých se diskutovalo o úrovni operačních technik a zpracovávaly se standardy péče o pacienty s vrozeným rozštěpem rtu a patra. Při těchto příležitostech se seznámila se skupinou lékařů, kteří pravidelně jezdí na humanitární mise do rozvojových zemí a operují tam rozštěpy. Dostala nabídku na spolupráci a neodmítla ji. Stala jste se členkou prestižního lékařského týmu a následně byla vyslána s týmem na pomoc pacientům s rozštěpy. V konkurenci amerických lékařů obstála a mise jsou součástí jejího života. Cit a kreativita jako nedílná součást při operaci rozštěpu se u ní propojila se znalostmi, profesionálním i lidským přístupem.

Péče o rozštěpové pacienty v České republice představuje komplexní systém, kde základní protokol péče vypracoval již František Burian. Díky němu je již několik desítek let dobře fungující centralizovaná a komplexní péče na vysoké úrovni. Toto je požadavek zakotvený ve standardech poskytované péče. V rozvojových zemích zpravidla není hrazena ze základního pojištění a je pro většinu chudých lidí nedostupná. Úroveň zdravotnictví v rozvojových zemích nelze srovnávat s evropskými zeměmi. Na těchto misích se Jitka Vrtišková setkává s pacienty, s jakými by se u nás na klinice nikdy nesetkala. S dospělými, kteří nemají odoperovaný rozštěp.

© Jana Šibalová

zdroj: Wikipedie otevřená encyklopedie a internet, osobní zkušenosti