Pavilon N

Rozštěpové centrum Praha

Klinika plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 - Vinohrady
Pavilon N

Od současnosti k začátkům

2015
Kliniku plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady vede přednosta doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. a sídlí v areálu nemocnice v pavilonu N. Součástí kliniky je rozštěpové centrum. Vrozeným vývojovým vadám obličejovým rozštěpům se věnují plastičtí chirurgové v ambulanci číslo 1 a amlulanci číslo 2. každou středu dopoledne v přízemí kliniky.

2001
Ministerstvo zdravotnictví udělilo klinice plastické chirurgie při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady statut Centra pro léčbu rozštěpových vad obličeje pro Čechy. Centrum provádí léčbu rozštěpových vad obličeje od narození až do dospělosti. Na komplexní léčbě se postupně, v závislosti na postnatálním vývoji, zdravotním stavu a růstu postiženého, podílí specializovaný tým, jehož základ tvoří plastický chirurg, pediatr, anestesiolog, stomatolog a ortodontista, čelistní chirurg, protetik, foniatr, logoped, audiolog, genetik a psycholog.

Rozštěpová vada způsobuje nejen viditelnou vadu v oblasti nosu, rtu a čelisti, ale má i funkční důsledky na polykání dýchání, kousání a tvorbu řeči. I když předcházet vadě účinnou prevencí před vznikem plodu současná lékařská věda nedokáže, má léčba vrozené vady vést k co možná nejdokonalejšímu výsledku. Nedostatky ve vzhledu nemocného a vadný mluvený projev jakož i zhoršená srozumitelnost řeči by mohly být  příčinou zhoršení uplatnění ve společnosti a snížení kvality života. Vlastní léčebný protokol začíná momentem narození nemocného a pokračuje do jeho plné dospělosti. Operační léčba rozštěpových vad je prováděna podle klasického protokolu i v novorozeneckém období.

1996
Na místo přednosty kliniky nastupuje doc. MUDr. Andrej Sukop.

1992
Po dlouholetém působení na klinice přebírá vedení kliniky plastické chirurgie doc. MUDr. Miroslav Tvrdek a stává se přednostou kliniky.

1984
Po dohodě s ministerstvem zdravotnictví, začala klinika plnit funkci replantačního centra pro oblast celých Čech.

1983
Byl významný rok pro kliniku plastické chirurgie, neboť byla dokončena nová budova kliniky v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a označena jako pavilon N. V pavilonu N je umístěna nejen klinika plastické chirurgie, ale také i klinika popáleninové medicíny a stomatologická klinika. Umístění plastické a popáleninové péče spolu úzce souvisí a protokol péče o popálené pacienty se tvoří spolu s plastickými chirurgy. Umístění stomatologické kliniky bylo koncipováno proto, aby rozštěpovým pacientům mohla být poskytována co nejlepší péče ve spolupráci týmu odborníků. V pavilonu N bylo zajištěno dostatečné technické i prostorové vybavení. Mimo to byla do nové budovy soustředěna pracoviště dalších oborů nejen stomatologie a ortodoncie, ale i ordinace antropologa, genetika, klinického teratologa, foniatra a psychologa, tedy specializací, které se podílejí na komplexní péče pro pacienty s rozštěpovými vadami. Ihned po uvedení nové budovy do provozu začal tehdy Miroslav Tvrdek, školit další lékaře v mikrochirurgické technice a budovat mikrochirurgický tým nezbytný k zajištění replantačního servisu i plánovaných rekonstrukčních výkonů s využitím této techniky.

1975
V roce 1975 nastupuje na místo přednosty kliniky plastické chirurgie a oddělení popálenin profesor MUDr. Miroslav Fára, DrSc.. Věnoval se zvláště vrozeným vadám včetně obličejových rozštěpů. Publikoval výsledky své práce doma i v zahraničí. Své profesionální zkušenosti si rozšířil během dlouhodobých studijních pobytů ve Švédsku a USA. Navštívil řadu významných zahraničních pracovišť ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, Austrálii, Singapuru, Thajsku, Brazílii, Mexiku, Peru a Indii, kam byl zván přednášet. Na klinice pod jeho odborným i lidským vedením vyrůstali další odborníci plastické chirurgie jako například Jaroslava Hrivnáková, Miroslav Tvrdek, Jan Měšťák nebo Jitka Vrtišková. V té době Miroslav Fára rovněž vedl II. oddělení Institutu experimentální medicíny Československé akademie věd, které se zabývalo problematikou vrozených vad a popálenin. Miroslav Fára vedl kliniku do roku 1992.

1969
Vedení kliniky přebírá prof. MUDr. Helena Pešková, DrSc. a stává se přednostkou kliniky. Velmi se zasloužila o zavedení do praxe nejmodernějších trendů do léčby popálenin a kosmetické operativy.  Koncem sedmdesátých let se též již projevila nutnost, aby klinika zajišťovala služby neurovaskulární mikrochirurgie jak z hlediska replantací, tak i přenosů volných laloků. Započali se přípravy na projektu nové kliniky a tím i na možnosti na nové technické vybavení, pro rozvoj mikrochirurgie.

1963
Funkci přednosty kliniky přebírá profesor. MUDr. Václav Karfík, DrSc., který doté doby vedl kliniku plastické chirurgie v Brně. Navázal na svojí desetiletou působnost v Brně, kde vedl kliniku plastické chirurgie. Na klinice plastické chirurgie v Brně se věnoval léčbě obličejových rozštěpů a vedl i popáleninové oddělení v intencích v té době již osvědčeného spojení všech problematik rekonstrukční chirurgie s výzkumem. Po převzetí kliniky plastické chirurgie v Praze se nadále věnoval problematice obličejových rozštěpů stejně tak jako i dalším vrozeným vadám.

1948
Do tohoto roku bylo v tehdejší nemocnici na Královských Vinohradech jen oddělení plastické chirurgie. Na základě iniciativy profesora MUDr. Františka Buriana vzniká klinika plastické chirurgie. Stala se součástí v té době jediné pražské lékařské fakulty Karlovy university. Vývoj, prosperita a světoznámost pražské plastické chirurgie se odvíjela od výjimečnosti jejího zakladatele profesora MUDr. Františka Buriana. Věnoval se léčbě rozštěpů, úrazů, nádorů i popálenin a motivoval lékaře i pacienty. František Burian byl příkladem vynikajícího chirurga a s jemu vlastní intuicí postupoval při vypracovávání nových operačních a léčebných postupů, protokolů léčby. Byl vynikající organizátor nejen, co se týče vlastního provozu kliniky, ale i rozvoje plastické a rekonstrukční chirurgie v celém Československu.

1932
Plastická chirurgie, jako první na světě, byla díky Františku Burianovi uznána jako samostatný chirurgický obor - plastická chirurgie. Plastická chirurgie obohatila léčbu rozštěpů o mnoho nových operačních postupů. V realitu se změnila i jeho vize o centrech multidisciplinární léčby a o mezinárodní spolupráci odborníků.

© Jana Šibalová

zdroj: Wikipedie otevřená encyklopedie a internet, osobní zkušenosti